MENU

Bijstand en ondersteuning

De werkgever moet zich bij de uitvoering van het arbobeleid bij voorkeur laten bijstaan door deskundige werknemers (preventiemedewerkers en BHV‘ers). Als er geen mogelijkheden zijn om een gecertificeerde arbodeskundige - bijvoorbeeld een bedrijfsarts - in dienst te hebben, dan mag de bijstand verleend worden door een combinatie van interne en externe deskundigen (Arbowet art.13).

Link: Arbocatalogus-vo > deskundige ondersteuning

Preventiemedewerker

De werkgever draagt, met instemming van de p(g)mr, een of meerdere werknemers een aantal preventieve taken op. Deze werknemers worden veelal preventiemedewerker genoemd. De taken zijn:

  • het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5 van de Arbowet;
  • het adviseren aan en nauw samenwerken met de p(g)mr inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
  • de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in het vorige item, dan wel de medewerking daaraan.

Link: Voion > preventiemedewerker

Bedrijfshulpverlening

De werkgever moet bedrijfshulpverlening zodanig organiseren dat bij calamiteiten de gevolgen voor werknemers en derden zo beperkt mogelijk blijven zolang de hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie) nog niet zijn gearriveerd. Bedrijfshulpverleners moeten daarom voldoende deskundig en getraind zijn om:

  • eerste hulp te verlenen bij ongelukken;
  • (beginnende) brand te bestrijden en ongevallen te voorkomen/ te beperken;
  • in noodsituaties te alarmeren en personen te evacueren.

De uitrusting, middelen en voorzieningen moeten zodanig zijn dat de bedrijfshulpverleners hun taken in alle gevallen effectief kunnen vervullen. Het aantal moet zodanig zijn dat altijd op adequate wijze hulp kan worden verleend.

Link: Arbocatalogus-vo > bedrijfshulpverlening en schoolnoodplan en Voion > bedrijfshulpverlening

Arbo- of VGW-commissie

De termen arbocommissie of VGW-commissie worden door elkaar gebruikt. Vaak is een arbocommissie een commissie die door de werkgever is ingesteld. Een (g)mr kan ook vaste commissies instellen. Een door de medezeggenschap ingestelde commissie wordt meestal een VGW-commissie genoemd. Hoewel voor beiden geldt dat veilige en gezonde arbeidsomstandigheden centraal staan, verschilt het perspectief. Het instellen van een arbocommissie of VGW-commissie is niet verplicht.

Een vertegenwoordiging van de werknemers zou de arbocommissie kunnen vormen, die met behoud van hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid adviezen uitbrengen. Deze werknemers mogen dan uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet worden benadeeld in hun positie in de organisatie (hiervoor geldt ook de WMS art. 3 lid 12).

Link: Arbocatalogus-vo > schoolvoorbeeld: Arbostructuur en arbocommissie

Externe deskundigen en Arbodiensten

In principe heeft de werkgever alle deskundigheid in huis om zelf het werk - en de arbeidsomstandigheden - zo te organiseren dat het veilig en gezond is.Scholen hebben meestal geen van de vier kerndeskundigen (arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, arbeidshygiëne, veiligheidskunde en arbeids- en organisatiekunde) in eigen dienst. Daarom zijn werkgevers verplicht een zogenaamd basiscontract te sluiten met een Arbodienst of een vrijgevestigde geregistreerde bedrijfsarts.

Link: Voion > Arbodienstverlening

Eén van de belangrijkste taken van een Arbodienst is om te helpen bij het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van het ziekteverzuim. De Arbodienst adviseert de werkgever onafhankelijk en deskundig.

Voor de volgende taken moet de werkgever een gecertificeerde deskundige inschakelen:

  • het toetsen van de RI&E, bedoeld in artikel 5 van de Arbowet, en daarover adviseren;
  • een bedrijfsarts bij de begeleiding van zieke werknemers die niet in staat zijn hun arbeid te verrichten;
  • het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en/ of een eventuele aanstellingskeuring.

De adviezen van de Arbodienst aan de werkgever moeten ook aan de p(g)mr worden toegezonden en omgekeerd.

Link: Voion > Arbodienstverlening