MENU

Leerlingen en Arbowet

De Arbowet is in een aantal situaties ook direct van toepassing op leerlingen.

Namelijk in situaties waarin: 'Verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen of gedeelten daarvan, open ruimten daaronder begrepen, die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk' (Arbowet art.2 b en het Arbobesluit art. 1.10). Dat betekent dat als een leerling gereedschap hanteert, een machine bedient, gebruik maakt van licht- en geluidsapparatuur, gebruik maakt van attributen etc., ervan uitgegaan moet worden dat de leerling dan onder de werking van de Arbowet valt.

Dan moet er dus een goede arbeidsplaats zijn, goede arbeids- en beschermingsmiddelen en moet er voorlichting, onderricht en instructie worden gegeven over veiligheid en gezondheid.

Leerlingen zijn natuurlijk verplicht zich te houden aan die instructies, het schoolreglement, leerlingenstatuut en/ of practicumprotocollen (o.a. het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het opvolgen van instructies).