MENU

Als er toch wat gebeurt

Zorg dat EHBO materiaal snel beschikbaar is. En dat er een BHV’er / EHBO’er in de buurt is. Als u in het praktijklokaal een EHBO doos heeft, controleer dan regelmatig de inhoud op volledigheid en houdbaarheid. Vaak worden de EHBO dozen in de praktijklokalen namelijk gebruikt voor pleisters en zijn dan niet meer geschikt bij een ernstiger ongeval (vervuild en niet meer compleet).

Ernstige ongevallen moeten gemeld worden bij de Inspectie. Hopelijk komt dat op uw school nooit voor. Mocht het toch gebeuren, dan is menselijk leed niet te verzekeren. U kunt zich wel voorbereiden tegen aansprakelijkheid en zorgen dat het, ook voor het slachtoffer, wat dat betreft zo goed mogelijk geregeld is.

Verantwoordelijkheid

De Arbowet zegt dat een bedrijf of een instelling er alles aan moet doen om zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken. Veiligheid creëer je door het nemen van maatregelen. De directeur van de school is eindverantwoordelijk, maar ook de docent wordt op zijn verantwoordelijkheid aangesproken. Bij een risico-inventarisatie gaat de Arbodienst na of de school voldoende maatregelen heeft getroffen om veilig te werken en of de praktische risico’s op de werkplek afgedekt zijn.

In de Arbowet staat dat de school over een RI&E (voor het voortgezet onderwijs is dat de Arboscan-VO) moet beschikken. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat hoe en wanneer knelpunten opgelost gaan worden. Iedere werknemer mag de RI&E en het Plan van Aanpak inzien. Daarin kun je bijvoorbeeld lezen wanneer de periodieke controles in het prakijklokaal plaatsvinden, waar knelpunten liggen en wanneer daar iets aan gedaan wordt

Aansprakelijkheid

Bij de aansprakelijkheid na een ongeval wordt onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijke en een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Van strafrechtelijke aansprakelijkheid is sprake als een wet wordt overtreden, zoals de Arbowet. De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt dit vast en legt de zaak voor aan de Officier van Justitie. Dit kan leiden tot vervolging. Omdat de werkgever eindverantwoordelijk is, is een strafrechtelijke procedure vaak gericht op de werkgever.

Een civielrechtelijke procedure wordt meestal gestart door ouders als zij vinden dat er sprake is van nalatigheid. Zij stellen het schoolbestuur of een leerkracht aansprakelijk zonder inmenging van een Officier van Justitie. Er moet sprake zijn van aantoonbaar verwijtbaar gedrag met een direct verband tussen oorzaak en gevolg.

WA-verzekering

Voor docenten is het van belang dat zij WA-verzekerd zijn. Vraag na of de school een collectieve WA-verzekering heeft voor het personeel. Daarnaast kan het verstandig zijn zelf een aansprakelijkheids-verzekering voor beroepsrisico’s af te sluiten. Maar let op: aansprakelijkheidsverzekeringen keren alleen uit als er geen sprake is van opzet, nalatigheid of grove schuld.