MENU

Groepsgrootte en begeleiding

Volgens de Inspectie is in het algemeen het toezicht op leerlingen in praktijklokalen goed geregeld. Docenten ervaren echter veel onduidelijkheid over het maximum aantal leerlingen dat ze verantwoord kunnen begeleiden. Dat knelt extra als het gevoel ontstaat dat er van bovenaf een aantal opgelegd wordt dat de docent niet verantwoord vindt. Er is echter geen wettelijk maximum; de Arbowet geeft geen harde aantallen, zij eist dat het toezicht zodanig geregeld is dat de school de verantwoordelijkheid kan dragen.

Verantwoord aantal

De vervolgvraag is dan wat een verantwoord aantal is. Alleen fingerspitzengefühl is onvoldoende om dit te bepalen, zeker als er een gesprek moet komen met het management over wat verantwoord is. Zij zijn echter wel gevoelig voor goede argumenten. Zowel docenten als management hebben immers het gemeenschappelijke doel om jongeren goed en verantwoord onderwijs te bieden. Als handvat heeft Voion VO-Signaal ‘Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal’ uitgegeven. Dit document gaat, naast overwegingen betreffende het aantal leerlingen, ook in op wettelijke aansprakelijkheid.

VO-signaal Goed Toezicht

VO-signaal Goed Toezicht

De kern van VO-signaal over Goed Toezicht is dat de school zelf moet bepalen wat goed toezicht is, zodat ongelukken voorkomen worden.  Daarbij moet er oog zijn voor de bekwaamheid van de leerling, de soort handeling en de context als lokaalindeling en groepsdynamiek. Nadat deze aspecten in de eigen schoolsituatie geïnventariseerd zijn, geeft dit VO-signaal een handvat bij de verschillende combinaties. De school (afdeling, directie, Arbocoördinator) moet met argumenten het aantal leerlingen per begeleider kunnen onderbouwen. 

VO-signaal gaat vervolgens in op de verschillende aspecten, zoals wanneer is een veiligheidsrisico hoog of laag en waarop te letten bij bekwaamheid van leerlingen en docenten. VO-signaal wordt afgesloten met aansprakelijkheid. Het belangrijkste criterium daarbij is of sprake is van onrechtmatig handelen of nalaten van de school. Hoe beter een afdeling en school de veiligheid geregeld hebben en dat kunnen aantonen, bijvoorbeeld door het gebruik van de documenten op deze site, hoe sterker zij staan. Voion adviseert scholen om dit onderwerp expliciet te bespreken en daar waar mogelijk vast te leggen.

VO-Signaal ‘Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal’ is een werk – in – uitvoering document. De link verwijst naar de meest actuele versie op de site van Voion (voion.nl). Bij Voion kunt u ook terecht voor nadere informatie.