MENU

Keuring en CE-markering

Keuring

Arbeidsmiddelen die kunnen slijten, moeten (periodiek) gekeurd worden. De wet zegt nauwelijks iets over de frequentie van keuringen, maar spreekt over ‘zo dikwijls als dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is’. De frequentie valt onder de verantwoordelijkheid van de school; de leverancier kan u hierover adviseren. Met norm NEN 3140 kan de keuringsfrequentie voor (elektrisch) handgereedschap berekend worden. Voor elektrisch handgereedschap, trappen en ladders, transportmiddelen en hijs- en hefgereedschap is een jaarlijkse keuring gebruikelijk. De periodiciteit van de keuringen moet door de school meegenomen worden in de RI&E en het Plan van Aanpak.

Indien de veiligheid mede afhangt van de installatie op de locatie, wat bij stationaire machines bijna altijd het geval is, moet de machine voor eerste gebruik gekeurd worden op juiste installatie en goed en veilig functioneren.

Alle keuringen moeten uitgevoerd worden door een intern of extern deskundige, zoals leverancier, fabrikant of erkend instituut. Leg de keuring en de deskundigheid van de keurder digitaal of op papier vast als bewijsmateriaal; die stukken moeten getoond kunnen worden aan de Inspectie.

CE-markering

Bij machines geleverd vanaf 1 januari 1995 is een CE markering, een ‘EG-verklaring van overeenstemming’ in het Nederlands en een Nederlandstalige handleiding verplicht. Bij een controle kan de Inspectie hiernaar vragen, evenals naar een onderhouds- of controleboek, keuringslijsten, schriftelijke instructies en procedures en de RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak.

Een correcte CE-markering is te herkennen aan:

  • Is een Verklaring van Overeenstemming opgesteld, ondertekend en aangeleverd?
  • Is de CE markering aangebracht (in de juiste grafische vorm)?
  • Is het typeplaatje compleet?
  • Zijn signaleringen (teksten, pictogrammen, etc.) op de machine aanwezig?
  • Is de gebruikershandleiding volledig, in de juiste taal opgesteld en aangeleverd?
  • Is de taal van de teksten op de machine juist?

Voor de machine in bedrijf wordt gesteld moet de fabrikant zorgen voor de goede CE-markering en keuring, spreek daar als nodig de leverancier op aan. Na inbedrijfstelling ligt de verantwoordelijkheid bij de school.