MENU

Leraar, instructeur en assistent

Verantwoordelijkheid van leraar, instructeur en onderwijsassistent

In het algemeen geldt dat de leraar primair verantwoordelijk is voor wat er in de les gebeurt. De instructeur / onderwijsassistent  heeft daarbij een lesondersteunende functie en functioneert daarmee onder de verantwoordelijkheid van de leraar. Welke taken in de lessituatie worden overgedragen aan de instructeur / onderwijsassistent hangt af van hun deskundigheid, ervaring en wensen, opleidingsniveau en didactische bekwaamheden.

In relatie tot leerlingen zijn de leraar en de instructeur / onderwijsassistent  te beschouwen als ‘werkgever’. Dit betekent dat leraar en instructeur / onderwijsassistent  een voorbeeld functie vervullen m.b.t. veiligheid. En dat zij dus:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en eventuele gehoorbescherming;
  • leerlingen onderrichten en instrueren over veilig werken;
  • toezien op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door leerlingen;
  • zorgen voor netheid, ordelijkheid en zindelijkheid;
  • gevaren voor de veiligheid en gezondheid signaleren;
  • indien nodig maatregelen treffen, bijvoorbeeld activiteit stopzetten, ongewenst gedrag corrigeren, eerste hulp verlenen en hulp inroepen en optreden bij calamiteiten.

Deze plichten gelden op grond van art. 11 van de Arbowet voor alle werknemers. Wel moet worden toegevoegd dat werknemers verplicht zijn, indien nodig, interne of externe deskundigen te ondersteunen bij de uitvoering van hun verplichtingen en arbotaken.